ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) : ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกอบกับตัวชี้วัดและข้อคำถาม ITA 2565 กำหนดให้หน่วยงานแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยกำหนดให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ งดรับ งดให้ ไม่แสวงหา เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัล พร้อมกำหนดให้มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าว

รายละเอียดตามไฟล์ที่จัดส่งมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง