เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 27 -29 สค. 60 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

 

  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

  ระหว่างวันที่ 27 -29 สค. 60 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

1.การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ    <<  <คลิกเพื่ออ่านหรือดาวโหลด

  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  - การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเชิงรุกแบบบูรณาการ

2.ประเด็นขับเคลื่อนกรมกิจการผู้สูงอายุ   <<  <คลิกเพื่ออ่านหรือดาวโหลด

  - ประเด็นขับเคลื่อนกรมกิจการผู้สูงอายุ 27-29 ส.ค.60

3.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  (โดย ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ)  <<  <คลิกเพื่ออ่านหรือดาวโหลด

  - กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้สูงอายุ

  - แนวทางการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ

4.ปัญหาของผู้สูงอายุ 8 ด้าน  <<  <คลิกเพื่ออ่านหรือดาวโหลด

  - การทำงานเครือข่ายภาคีในพื้นที่มีปัญหา

5. ร่างมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ  <<  <คลิกเพื่ออ่านหรือดาวโหลด

6. สรุปคำถามและประเด็นปัญหา วันที่ 28 ส.ค.60   <<  <คลิกเพื่ออ่านหรือดาวโหลด