สถิติผู้สูงอายุ

อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุ และ อ้ตราส่วนการเป็นภาระ ของ ประชากรไทย ปี พ.ศ.2565 ระดับ จังหวัด เขต/อำเภอ ตำบลรวบรวมจากข้อมูลของกรมการปกครอง by Looker Studio

วันที่ 5 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 6,768 ครั้ง