สถิติผู้สูงอายุ

การสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557

การสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557
วันที่ 25 ส.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 14,705 ครั้ง
ผู้สูงอายุ หมำยถึง ผู้ที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำกผลสำรวจของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ำ ประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจำนวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตำมลำดับ ผลการสำรวจครั้งนี้ พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็น ร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชายร้อยละ 13.8 และหญิง ร้อยละ 16.1)
จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คน เป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน หรือคิดเป็นชาย ร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด