สถิติผู้สูงอายุ

ประชากรผู้สูงอายุอาเซียน เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม

ประชากรผู้สูงอายุอาเซียน เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม
วันที่ 13 ก.ย. 2559 | ผู้เข้าชม 12,818 ครั้ง
ปัจจุบัน อาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ โดยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นในปี พ.ศ. 2558 มากถึง 632.31 ล้านคน ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สดุ ถึง 257.56 ล้านคน หรือคิดเป็น 40.73% ของประชากรอาเซียนทงั้หมด ตามมาด้วยฟิลิปปินส์(100.70 ล้านคน) เวียดนาม(93.45 ล้านคน) และไทย(67.96 ล้านคน) ตามลำดับ ส่วนบรูไนนั้น มีประชากรน้อยที่สดุ เพียง 0.42 ล้านคน เท่านั้น(องค์การสหประชาชาติ, 2558)